SARIYAHŞİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

Hükümet Konağının 2. katının 3 odasında 1-Müdür Vekili, 4-Memur, 1-Şoför olmak üzere 7 personel ile yürütülmektedir. Müdürlüğümüzün 138 mükellef, 121 maaş alan personel, 1388 adet hazine arazisi ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazı bulunmaktadır.

1- KURULUŞUN GENEL TANIMI:

 

a) Kuruluş ve Görevleri :

1- Kuruluş : 20.06.1989 tarih ve 3578 sayılı Kanunla İlçelik statüsü kazanmış olup, İlçemiz Malmüdürlüğü 01.01.1990 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.
2- Görevleri:

a) Devlet Hesaplarını tutmak, Saymanlık hizmetlerini yürütmek.

b) Devlet gelirlerini toplamak

c) Devlete ait malları yönetmek

b) Teşkilat Yapısı :Malmüdürlüğü, Vezne ve Muhasebe Servileri ile gereken yerlerde tahakkuk, Tahsilat, Milli Emlak ve Muhakemat Servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği Malmüdürlüklerinde yeterli sayıda Saymanlık Müdür Yardımcısı çalıştırılabilir.

Malmüdürü İlçe Maliye Teşkilatının Amiri olup, işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve Muhasebe Servisleri dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlemlerin kanunlara uygun olarak yürütülmesinde birinci derece sorumludur.

Malmüdürü Muhasebe Yetkilisi sıfatını taşırlar. Sayıştaya hesap verirler.
c) Kadro ve Personel Durumu :Müdürlüğümüz 1 müdür, 2 Muhasebe Memuru, 1 Gelir Memuru 1 Milli Emlak Memuru, 1 Veznedar ve 1 hizmetli ile çalışmalarını sürdürmektedir.